Sassoalloro IGT, Castello di Montepò / Jacopo Biondi Santi (Toscana, Itália)